Równania w tabelach i na listach materiałów (LM)

Obliczenia dla równań można określać przy użyciu różnych metod:

 • Użyć ciągów tekstowych dla wbudowanych nagłówków kolumn na liście materiałów (LM), aby określić wyrażenia matematyczne. Użyć pojedynczych cudzysłowów w wyświetlaczu równania (na przykład 'NR ELEMENTU' lub 'NR ELEMENTU'*'ILOŚĆ').
  Wbudowane nagłówki kolumn dla LM obejmują: Nr elementu Ilość i Numer części.
 • Użyć dostosowanych właściwości w równaniach. Gdy dostosowana właściwość jest wybierana, pojawia się ona w pojedynczych odwrotnych cudzysłowach w wyświetlaczu równania (na przykład: `Cena`).
 • Użyć symbolu # przed elementem nagłówka kolumny (na przykład #'NUMER CZĘŚCI'). Składnia ta pozwala ignorować tekst nienumeryczny w obliczeniu. Jeżeli składnia ta nie zostanie użyta, a element zawiera znaki nienumeryczne, to wartość pojawia się jako 0.0.
 • Wpisać zwykłe ciągi tekstowe, które nie oznaczają nagłówków kolumn w podwójnych cudzysłowach (na przykład: "$").
 • Funkcja JEŻELI zwraca jedną wartość jeżeli warunek jest prawdziwy i inną wartość, jeśli warunek jest fałszywy. Funkcję JEŻELI należy określić używając średników do oddzielenia wyników funkcji JEŻELI w następujący sposób:
   JEŻELI(warunek_testowy; wartość_jeśli_warunek_testowy_prawdziwy; wartość_jeśli_warunek_testowy_fałszywy)

  Na przykład:

  Równanie:

  JEŻELI('OPIS'<>""; 'OPIS'; "-")
  

  Wynik:

  Wartość OPIS (jeśli nie jest pusta) lub "-".

  Można użyć operatorów warunkowych dla warunku testowego w funkcji JEŻELI:

  Symbol Opis Przykład
  = Równe 'Opis' = "" (właściwość opisu jest pusta)
  > Jest większe niż 'Ilość' > 2
  < Jest mniejsze niż `Długość` < 2
  <= Jest mniejsze niż lub równe  
  >= Jest większe niż lub równe  
  <> Nie jest równe 'OPIS' <> "" (właściwość opisu nie jest pusta)
 • Suma, Średnia, Ilość, Max i Min działają na wpisach komórek w tabeli. Na przykład: Średnia(A1,A5) wyświetla średnią z wpisów komórek od A1 i A5.
 • Do wskazania operacji na wierszach lub kolumnach można użyć składni dwukropkowej wraz z numerami komórek. Na przykład: SUMA(A1:A5) daje sumę wartości z komórek od A1 do A5.
 • Można używać *, +, / i - w celu wykonania odpowiednio: mnożenia, dodawania, dzielenia i odejmowania.