Menedżer właściwości PropertyManager Tabela

Można określić formatowanie dla tabeli ogólnej, listy materiałów, tabeli otworów, tabeli poprawek lub listy elementów konstrukcji spawanej.

Aby określić formatowanie dla tabeli, należy:

  1. Kliknąć lewy górny narożnik tabeli.
  2. Określić formatowanie opisane poniżej i kliknąć .
Elementy wymienione poniżej nie mają zastosowania dla wszystkich tabeli.

Pozycja tabeli

Nieruchomy narożnik kontroluje kierunek, w którym tabela powiększa się przy dodawaniu nowych kolumn lub wierszy.

Ustawia Nieruchomy narożnik na:

Lewy górny Nowe kolumny są dodawane po prawej stronie a nowe wiersze są dodawane poniżej punktu zakotwiczenia.
Prawy górny Nowe kolumny są dodawane po lewej stronie a nowe wiersze są dodawane poniżej punktu zakotwiczenia.
Lewy dolny Nowe kolumny są dodawane po prawej stronie a nowe wiersze są dodawane powyżej punktu zakotwiczenia.
Prawy dolny Nowe kolumny są dodawane po lewej stronie a nowe wiersze są dodawane powyżej punktu zakotwiczenia.


Przyłącz do punktu zakotwiczenia

Przyłącza określony narożnik do kotwicy tabeli.

Kiedy nie dołączymy tabeli do punktu zakotwiczenia, można przeciągnąć ją do punktów końcowych lub linii w formacie arkusza.
Opcja Nieruchomy narożnik nie jest dostępna przy pierwszym utworzeniu tabeli. Jeżeli tabela jest zakotwiczona przy utworzeniu, nieruchomy narożnik jest automatycznie wybrany w arkuszu rysunku w kwadrancie najbliższym do kotwicy tabeli.

Nagłówek

Tytuł Możemy edytować nagłówek tabeli jeżeli wybrano Wyświetlaj tytuł.
Wyświetlaj tytuł Wyświetla tekst w polu Tytuł w wierszu nagłówka w poprzek tabeli.
Pozycja Ustawia lokalizację na Górna część nagłówka tabeli lub Dolna część nagłówka tabeli .

Obramowanie

Granica pola Ustawia grubość linii dla zewnętrznej granicy tabeli.
Granica siatki Określa grubość wewnętrznych linii siatki tabeli.

Warstwa

W rysunkach z nazwanymi warstwami, należy wybrać warstwę. Tabela przyjmuje kolor warstwy.

Format tekstu

Wszystko wielkimi literami Wybierz, aby określić, że wszystkie znaki w tabeli są wielkimi literami.