Łączenie notatki z komórką tabeli

Można połączyć notatkę z zawartością dowolnej LM lub komórką tabeli otworów.

Aby połączyć notatkę z komórką tabeli, należy:

  1. W rysunku z tabelą wstawić notatkę.
    1. Kliknąć Wstaw > Adnotacja > Notatka.
    2. Kliknąć, aby umieścić notatkę.
    3. Kliknąć, aby edytować notatkę.
  2. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Format tekstu, wybrać Połącz komórkę tabeli.
  3. W tabeli wybrać komórkę.
  4. Kliknąć .
Notatka zostanie zaktualizowana, gdy wartość komórki ulegnie zmianie, ponieważ jest połączona z komórką tabeli.