Wyświetlanie ilości specyficznych dla konfiguracji w LM

Ilości LM są specyficzne dla konfiguracji. Można wybrać konfigurację dla której wyświetlamy ilości. Dla LM najwyższego poziomu, można wyświetlać ilości dla każdej konfiguracji.

Aby wybrać konfiguracje dla ilości LM, należy:

  1. W menedżerze właściwości PropertyManager Lista materiałów, w części Konfiguracje, wybrać konfiguracje dla których wyświetlone mają być ilości w LM.
    Można wybrać tylko jedną konfigurację tylko dla części lub wciętych LM złożenia. Wybrać jedną lub więcej konfiguracji dla LM najwyższego poziomu.
  2. Wybrać inne opcje i kliknąć .

Dla złożeń najwyższego poziomu, wyświetlana jest kolumna ilości dla każdej wybranej konfiguracji. nazwy konfiguracji, na przykład: Domyślna i Uproszczona, pojawią się w kolumnie ilości.