Łączenie podobnych elementów na LM

Podobne elementy na listach materiałów (LM) można łączyć poprzez kliknięcie elementu prawym przyciskiem myszy i wybranie Połącz identyczne komponenty. Można również przeciągnąć element do tej samej struktury hierarchicznej innego, podobnego elementu, aby połączyć dwa podobne elementy.

Aby połączyć podobne elementy na LM, należy:

  1. Kliknąć lewy bok tabeli LM, aby wyświetlić kolumnę struktury złożenia w LM, jeżeli jest ona ukryta.
  2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy jedną lub kilka wybranych komórek w kolumnie struktury podzespołu , części lub konstrukcji spawanej , które pojawiają się więcej niż jeden raz na LM.
    Opcja Połącz identyczne komponenty jest dostępna w obszarze Typ LM dla Wcięte.
  3. Wybrać Połącz identyczne komponenty.


    Gdy dwa lub więcej komponenty mają tę samą nazwę w złożeniu lub podzespole, opcja ta łączy je w obszarze LM i aktualizuje ilości.
    Aby cofnąć operację, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy komórkę połączonych elementów struktury złożenia i usunąć zaznaczenie opcji Połącz identyczne komponenty.