Wyświetlanie szczegółowych list elementów ciętych na LM

Można umieszczać szczegółowe listy elementów ciętych konstrukcji spawanej dla części i złożeń na wciętych LM. Można wstawiać wiele list elementów ciętych konstrukcji spawanej do jednej LM. Można wstawiać wiele LM w jednym rysunku z wieloma widokami.

Można wyświetlać szczegółowe listy elementów ciętych konstrukcji spawanej na LM utworzonych z rysunków lub złożeń.

Aby wyświetlić szczegółowe listy elementów ciętych dla wszystkich elementów konstrukcji spawanej podczas tworzenia LM, należy:

  1. W części Typ LM w menedżerze właściwości PropertyManager Lista materiałów wybrać Wcięte i wybrać Szczegółowa lista elementów ciętych.
  2. Kliknąć .
Aby wyświetlić szczegółową listę elementów ciętych dla wybranych konstrukcji spawanych bezpośrednio na LM, należy kliknąć jedną lub kilka wybranych konstrukcji spawanych prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Szczegółowa lista elementów ciętych.