Zmienianie typu u rozmiaru ściegów spoiny

Ściegi spoiny można edytować tak jak każdą inną operację, klikając ścieg spoiny prawym przyciskiem myszy w drzewie operacji FeatureManager i klikając Edytuj operację . Jednakże można również przeciągać ściegi spoiny wewnątrz Folderu spoin , aby zmienić typ i rozmiar ściegu spoiny w symbolu spoiny.

W przypadku użycia tej metody (zamiast edytowania operacji ściegu spoiny) do zmiany typu i rozmiaru ściegu spoiny, zmieniane są tylko informacje symbolu spoiny. Właściwa operacja ściegu spoiny nie ulega zmianie ani w obszarze graficznym ani w menedżerze właściwości PropertyManager Ścieg spoiny.
 1. W drzewie operacji FeatureManager, należy rozwinąć Folder spoin .
 2. Rozwinąć podfolder Spoiny , który ma zostać zmieniony.
  Na tej ilustracji występują:
  • Cztery ściegi spoiny pachwinowej 3mm
  • Jeden ścieg spoiny V 5mm

 3. Wybrać Ścieg spoiny do zmienienia, a następnie przeciągnąć go do innego podfolderu Spoina i upuścić go, kiedy wskaźnik zmieni się na pointer_add_to_folder.gif.
  Można przeciągać wiele ściegów spoiny w tym samym czasie.
  Okno dialogowe alarmuje, że przeniesienie ściegu spoiny zmienia rozmiar i typ spoiny.
 4. Kliknąć OK.
  Ścieg spoiny zostanie przeniesiony do nowego podfolderu Spoina i nastąpi aktualizacja jego typu, rozmiaru i symbolu. Nastąpi zwiększenie liczby w podfolderze Spoina o liczbę spoin dodanych do folderu.