Tworzenie ściegów spoiny na częściach wieloobiektowych

Aby utworzyć ścieg spoiny na części wieloobiektowej, należy:

 1. Kliknąć Ścieg spoiny (pasek narzędzi Konstrukcje spawane) lub Wstaw > Konstrukcje spawane > Ścieg spoiny.
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager Ścieg spoiny, w obszarze Ustawienia, wybrać Geometria spoin.
 3. W obszarze Spoina od wybrać ścianę części wieloobiektowej.
  Na przykład:

  .
 4. W obszarze Spoina do wybrać ściany przecinające ścianę wybraną dla Spoina od.
  Na ekranie pojawi się podgląd spoiny pomiędzy wybranymi ścianami.

  Alternatywnie można wybrać krawędzie obiektu dla opcji Spoina od i przecinające ściany dla opcji Spoina do.
 5. Ustawić Rozmiar ściegu dim_rad.png.
 6. Kliknąć .