Tworzenie ściegów spoin na pojedynczym obiekcie

Można utworzyć ścieg spoiny na pojedynczym obiekcie, używając opcji Geometria spoin.

Jeśli na przykład istnieje zrolowana część arkusza blachy, która tworzy rurę, można utworzyć ścieg spoiny w celu połączenia krawędzi rury.

Aby utworzyć ścieg spoiny na części jednoobiektowej:

  1. Kliknąć Ścieg spoiny (pasek narzędzi Konstrukcje spawane) lub Wstaw > Konstrukcje spawane > Ścieg spoiny.
  2. W menedżerze właściwości PropertyManager Ścieg spoiny, w obszarze Ustawienia, wybrać Geometria spoin.
  3. W obszarze Spoina od wybrać ścianę rowka.
  4. W obszarze Spoina do wybrać przeciwległą krawędź.
    W przypadku wybrania ściany dla opcji Spoina od należy wybrać krawędź dla opcji Spoina do.
    Na ekranie pojawi się podgląd spoiny pomiędzy wybraną ścianą a krawędzią.
  5. Ustawić Rozmiar ściegu dim_rad.png.
  6. Kliknąć .