Wybór produktu

Można wybrać składniki produktu do zainstalowania, zmodyfikowania, pobrania lub usunięcia.

Na liście produktów:
 • Lista produktów stanowi pełny wykaz produktów, które są dostępne w pakiecie określonym powyżej listy produktów.
 • Aby zobaczyć przewidywaną akcję dla konkretnego komponentu, należy kliknąć nazwę komponentu (nie klikać pola wyboru). Przewidywana akcja instalacyjna pojawi się w polu informacji poniżej listy produktów.
 • Można kliknąć pole wyboru obok komponentu produktu, aby zmienić akcję instalacyjną dla tego komponentu. (Na przykład: w przypadku instalowania lub usuwania komponentów, zaznaczenie pola wyboru określa, czy dany komponent ma być zainstalowany lub usunięty, a odznaczenie pola wyboru oznacza, że komponent ma nie być instalowany lub usuwany.)
 • Jeżeli wykonywana jest modyfikacja instalacji, gdy dokonane zostaną jakiekolwiek zmiany w wyborze produktu, na lewo od komponentów pojawi się gwiazdka (*).
 • Jeżeli komponent zawiera opcjonalne podkomponenty, obok niego jest wyświetlana ikona +. Aby zobaczyć dostępne podkomponenty w danym komponencie, należy kliknąć ikonę +.
 • Jeżeli komponent został rozwinięty, aby pokazać opcjonalne podkomponenty, obok niego jest wyświetlana ikona -. Aby zwinąć listę podkomponentów, należy kliknąć ikonę -.

W przypadku stosowania pakietu Service Pack nie można wybierać funkcji SOLIDWORKS (na przykład FeatureWorks), które pojawiają się w SOLIDWORKS. Jest tak ponieważ nie można dodawać ani usuwać funkcji podczas dokonywania tego typu aktualizacji.

Czynności wykonywane przez Menedżer instalacji SOLIDWORKS są kontrolowane przez zbiór zasad współistnienia produktów Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Zasady współistnienia produktów.

Menedżer instalacji SOLIDWORKS domyślnie wybiera następujące komponenty produktów:
 • W przypadku wykonywania uaktualnienia lub aktualizacji Service Pack, Menedżer instalacji SOLIDWORKS wybiera aktualnie zainstalowane produkty.
 • W przeciwnym razie Menedżer instalacji SOLIDWORKS wybiera wszystkie produkty, do których użytkownik ma prawo.
Aby zredukować czas instalacji lub pobierania oraz wymaganą ilość miejsca na dysku, należy rozwinąć komponenty produktów i usunąć zaznaczenia pól wyboru dla tych komponentów, które nie są potrzebne.

Jeżeli Menedżer instalacji SOLIDWORKS nie może zweryfikować produktów do których użytkownik ma prawo, można kliknąć Wybierz różne pakiety lub produkty, aby zmienić listę pakietów produktów (jak np. SOLIDWORKS Professional lub SOLIDWORKS Premium) do zainstalowania lub zmodyfikowania. Menedżer instalacji SOLIDWORKS wyszczególnia na nośniku instalacji użytkownika wszystkie produkty SOLIDWORKS, które są kompatybilne z wybranym pakietem. Można wybrać dowolne produkty, które nabyto lub do których ma się prawa do oceny.

Wyszukiwanie SOLIDWORKS

Wyszukiwanie SOLIDWORKS umożliwia zaawansowane wyszukiwanie tekstu w dokumentach SOLIDWORKS oraz w 3D ContentCentral. Wyszukiwanie wyświetla podgląd oraz lokalizację i nazwę pliku.

Po instalacji, Wyszukiwanie SOLIDWORKS indeksuje dokumenty SOLIDWORKS, aby umożliwić szybsze wyszukiwania. Domyślnie indeksowane są jedynie pliki SOLIDWORKS.

Instalacja Wyszukiwania SOLIDWORKS instaluje automatycznie Windows Desktop Search, o ile nie jest on już zainstalowany na danym komputerze.

Obsługa językowa

Należy rozwinąć produkt SOLIDWORKS i komponent Języki, aby zobaczyć w jakich językach można dokonać instalacji.

Ustawienie Języki ogranicza języki, które są instalowane tylko dla produktu SOLIDWORKS. Specyfikacja ta nie ma wpływu na instalacje innych produktów. Na przykład programy eDrawings® i SOLIDWORKS PDM instalują wszystkie języki.

Potrzebne miejsce

Menedżer instalacji SOLIDWORKS zgłasza albo całkowity rozmiar instalacji albo całkowity rozmiar pobrania na dole strony.

 • Po wybraniu opcji Tylko pobierz pojawi się rozmiar pobrania. Rozmiar pobrania to całkowita ilość miejsca na dysku wymagana dla wszystkich plików pobrania (nie uwzględniając miejsca wymaganego dla rozpakowania plików po ukończeniu pobrania). Jest to tylko wartość szacunkowa.
  W całkowitym rozmiarze pobrania uwzględnione są wszystkie pliki wymagane dla instalacji. Jeżeli niektóre pliki zostały już pobrane do bieżącego folderu pobrania, nie zostaną pobrane ponownie. W związku z tym rzeczywisty rozmiar pobrania może być mniejszy niż pokazany całkowity rozmiar pobrania, bądź nie będą potrzebne żadne pliki do pobrania.
 • W przeciwnym razie pojawi się rozmiar instalacji. Rozmiar instalacji to zmiana w ilości użycia miejsca na dysku, która nastąpi po zakończeniu instalacji. Ze względu na kompresję plików wartości te są wartościami przybliżonymi.

  W przypadku uaktualniania lub usuwania istniejącej instalacji, rozmiar instalacji może wynosić zero.

  Pokazana liczba nie uwzględnia miejsca wymaganego dla pobrania lub wyodrębnienia plików, jeżeli jest to wymagane dla instalacji.

  Jeżeli wymagane są pobrania i pobieranie odbywa się na ten sam dysk, rzeczywiste wymagania miejsca mogą być znacznie większe niż pokazany rozmiar instalacji.

  Aby zredukować czas pobrania lub instalacji dla przyszłych modyfikacji, nie należy usuwać pobranych plików po instalacji. Kolejne aktualizacje i łaty typowo wymagają dostępu do ostatniego pełnego zestawu plików instalacji.