Typ instalacji

Można określić operację instalacji, która ma zostać uruchomiona. Przykłady to: tworzenie nowej instalacji, modyfikowanie lub naprawianie istniejącej instalacji, tworzenie obrazu administracyjnego, instalowanie produktów serwera administracyjnego lub pobieranie plików, aby można je było współużytkować i zainstalować na innych komputerach.

Jeżeli najnowsza wersja oprogramowania SOLIDWORKS jest już zainstalowana na danym komputerze, dostępne są opcje jego modyfikacji lub naprawy.

Indywidualna

Instaluje produkty SOLIDWORKS na tym komputerze.

Ta opcja pojawia się tylko wtedy, gdy dana wersja nie jest zainstalowana na komputerze.

Modyfikuj instalację indywidualną

Modyfikuje istniejącą instalację SOLIDWORKS na tym komputerze.

Ta opcja pojawia się tylko wtedy, gdy dana wersja jest zainstalowana na komputerze.
Modyfikacje obejmują:
 • Dodawanie lub usuwanie komponentów produktów SOLIDWORKS
 • Zmienianie na pakietu SOLIDWORKS na inny (na przykład: SOLIDWORKS Professional, SOLIDWORKS Premium itd.)
 • Zmienianie ustawienia numeru seryjnego SOLIDWORKS
  Jeżeli podano już numer seryjny SOLIDWORKS podczas wcześniejszej instalacji, to Menedżer instalacji SOLIDWORKS może nie wyświetlać ponownie monitu o jego podanie. Aby zmienić numer seryjny, należy wybrać tę opcję.

Napraw instalację indywidualną

Naprawia istniejącą instalację SOLIDWORKS na tym komputerze.

Ta opcja pojawia się tylko wtedy, gdy dana wersja jest zainstalowana na komputerze.
Opcja naprawiania weryfikuje czy wszystkie pliki są obecne oraz prawidłowo zarejestrowane oraz naprawia wszelkie znalezione problemy. Nie ma ona wpływu na dane utworzone przez użytkownika.
 • Aby naprawić produkt, należy się upewnić że jest on wybrany.
 • Należy wyczyścić pola wyborów dla produktów, które nie mają być naprawiane.
Można naprawić indywidualną instalację. Nie można naprawić instalacji obrazu administracyjnego. Konieczne jest ponowne zainstalowanie przy użyciu obrazu administracyjnego.

Obraz administracyjny

Aby wykonać instalację na wielu komputerach, należy utworzyć lub zaktualizować obraz administracyjny.

Szczegóły na temat instalowania SOLIDWORKS na wielu klientach z wykorzystaniem obrazu administracyjnego, patrz Wykorzystanie obrazu administracyjnego.

Podczas tworzenia lub aktualizowania obrazów administracyjnych:
 • Można wykorzystać ustawienia instalacji z istniejącego obrazu, aby skonfigurować nowy lub zaktualizowany obraz. Można również użyć domyślnych ustawień instalacji SOLIDWORKS.
 • W przypadku aktualizowania istniejącego obrazu:
  • Menedżer instalacji SOLIDWORKS tworzy nową kopię obrazu, nawet w przypadku aktualizowania. Pierwotny obraz nie jest modyfikowany.
  • Można utworzyć zaktualizowany obraz przy użyciu plików z istniejącego obrazu, który jest aktualizowany. Wynikiem tego jest mniejsze pobranie.
  Jeśli nie zostanie określony obraz, dla którego dostępna jest wersja Service Pack w celu aktualizacji poprzedniego obrazu, nie można uzyskać korzyści w postaci mniejszego pliku do pobrania.

Produkty serwera

Produkty serwera SOLIDWORKS obejmują SOLIDWORKS Electrical, SOLIDWORKS PDM oraz SolidNetWork License Manager.

W przypadku produktów SOLIDWORKS Electrical oraz SOLIDWORKS PDM można wybrać instalację klienta i serwera na tym samym komputerze lub na innych komputerach.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalowania tych serwerów, należy zapoznać się z odpowiednimi tematami pomocy.

Pobierz i udostępnij wszystkie pliki

Pobiera pliki instalacyjne dla wybranych produktów SOLIDWORKS bez instalowania produktów.

Ta opcja nie pojawia się w przypadku instalowania z dysku DVD.
Zawartość pobranych plików jest taka sama, jak plików, które są dostępne na instalacyjnych dyskach DVD SOLIDWORKS. Wybranie tej opcji pobiera pełen zbiór plików instalacyjnych, niezależnie od tego, jakie pliki są już zainstalowane na danym komputerze. Następnie można skopiować pliki do urządzenia przenośnego lub katalogu sieciowego i użyć ich do zainstalowania oprogramowania SOLIDWORKS na innych komputerach. Można również użyć tej metody, aby skonfigurować serwer, z którego użytkownicy mają dokonywać instalacji.
Metoda ta różni się od tworzenia obrazu administracyjnego.