Opcje Kreatora otworów/Toolbox

Jeżeli zainstalowany jest SOLIDWORKS Toolbox, SOLIDWORKS uwzględnia standardową bibliotekę typów otworów oraz sprzętu.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfigurowania, rozbudowywania i używania dodatku SOLIDWORKS Toolbox, należy kliknąć Pomoc > Pomoc Toolbox w oprogramowaniu SOLIDWORKS.
Aby wyświetlić zawartość pomocy, konieczne może być uruchomienie dodatku Toolbox poprzez kliknięcie kolejno Narzędzia > Dodatki .

Przed użyciem aplikacji SOLIDWORKS Toolbox, należy się upewnić, czy jest skonfigurowana zgodnie z wymaganiami firmy lub grupy. W wielu przypadkach to grupa konfiguruje i utrzymuje centralną bibliotekę Toolbox. Aby uzyskać wskazówki odnośnie skonfigurowania Toolbox podczas instalacji SOLIDWORKS, należy skonsultować się z administratorem SOLIDWORKS.

Można zmieniać wybraną bibliotekę SOLIDWORKS Toolbox po zainstalowaniu. W SOLIDWORKS kliknąć Narzędzia > Opcje. Na karcie Opcje systemu kliknąć Kreator otworów/Toolbox.

Poniższe fragmenty opisują wszystkie opcje, jakie można napotkać na tym ekranie dla wszystkich konfiguracji. Faktycznie widoczne opcje Toolbox uzależnione są od wcześniej istniejących konfiguracji SOLIDWORKS i Toolbox na danym komputerze oraz od wyborów określonych dotychczas w Menedżerze instalacji SOLIDWORKS.

Utwórz nowy Toolbox nowa wersja

Tworzy nową wersję SOLIDWORKS Toolbox na tym komputerze.

Aby utworzyć nową wersję, na ekranie Wybór produktu należy rozwinąć pozycję SOLIDWORKS > SOLIDWORKS Toolbox i wybrać obsługiwane standardy w Toolbox. Domyślnie wybrane są wszystkie standardy.

Wszelkie istniejące biblioteki Toolbox na tym komputerze nie są modyfikowane.

Utwórz odniesienie lub uaktualnij istniejący Toolbox

Używa istniejącej biblioteki Toolbox. Kliknąć Przeglądaj, aby określić lokalizację biblioteki Toolbox, która ma zostać użyta dla tej instalacji.

  • Jeżeli biblioteka Toolbox jest skonfigurowana dla poprzedniej wersji głównej SOLIDWORKS, to zostanie ona uaktualniona do tej wersji. Wszelkie dostosowania dokonane w tej bibliotece Toolbox są zachowywane w uaktualnionej bibliotece Toolbox.
    Uaktualnienie dodatku Toolbox do nowej, głównej wersji SOLIDWORKS powoduje, że dodatek Toolbox jest niekompatybilny z komputerami, na których działają wcześniejsze główne wersje SOLIDWORKS.
  • Jeżeli dodatek Toolbox jest skonfigurowany dla tej wersji SOLIDWORKS (co może mieć miejsce, jeżeli określono współużytkowaną bibliotekę sieciową Toolbox, która została już uaktualniona), nie zachodzi żadne uaktualnienie Toolbox.
  • W przypadku uaktualniania dodatku Toolbox w środowisku SOLIDWORKS PDM wymagane są dodatkowe procedury. Szczegółowe informacje zawiera temat Uwagi dotyczące konfigurowania SOLIDWORKS Toolbox.

Opcja ta pojawia się we wszystkich scenariuszach instalacji, za wyjątkiem tworzenia obrazu administracyjnego.

Uaktualnij Toolbox poprzednia-wersja

Należy skopiować bibliotekę Toolbox skonfigurowaną dla poprzedniej wersji głównej do nowej lokalizacji i uaktualnić tę kopię do tej wersji.

Opcja ta pojawia się, jeżeli na tym komputerze zainstalowana jest poprzednia główna wersja SOLIDWORKS, lecz wybrano opcję nie uaktualniania tej instalacji do tej wersji.
Zadaniem tej opcji jest uaktualnienie biblioteki Toolbox dla poprzedniej wersji głównej SOLIDWORKS, która jest zainstalowana, bez wpływu na użytkowników starszej wersji Toolbox.

W przypadku uaktualniania dodatku Toolbox w środowisku SOLIDWORKS PDM wymagane są dodatkowe procedury. Szczegółowe informacje zawiera temat Uwagi dotyczące konfigurowania SOLIDWORKS Toolbox.

Uaktualnij ten zainstalowany Toolbox poprzednia-wersja

Uaktualnia ten dodatek Toolbox do nowszej wersji.
Uaktualnienie dodatku Toolbox do nowej, głównej wersji SOLIDWORKS powoduje, że dodatek Toolbox jest niekompatybilny z komputerami, na których działają wcześniejsze główne wersje SOLIDWORKS.

Opcja ta pojawia się, jeżeli uaktualniana jest poprzednia główna wersja SOLIDWORKS do tej wersji i znaleziono na tym komputerze bibliotekę Toolbox skonfigurowaną dla tamtej wersji.

W przypadku uaktualniania dodatku Toolbox w środowisku SOLIDWORKS PDM wymagane są dodatkowe procedury. Szczegółowe informacje zawiera temat Uwagi dotyczące konfigurowania SOLIDWORKS Toolbox.

Użyj zainstalowanego Toolbox bieżąca-wersja

Menedżer instalacji SOLIDWORKS wykrył w tym komputerze dodatek Toolbox skonfigurowany dla tej wersji głównej SOLIDWORKS.

W przypadku wybrania tej opcji, SOLIDWORKS użyje tego dodatku Toolbox. Nie nastąpi żadne uaktualnienie.

Opcja ta pojawia się, jeżeli na tym komputerze zainstalowana jest poprzednia główna wersja SOLIDWORKS, lecz biblioteka Toolbox jest skonfigurowana dla tej wersji. Może to nastąpić, jeżeli współużytkowana biblioteka Toolbox jest utworzona na komputerze, na którym nadal działa starsza wersja SOLIDWORKS.

Określ lokalizację Toolbox dla komputera klienta

Należy określić lokalizację sieciową lub katalog jako domyślną lokalizację Toolbox podczas instalacji klientów z obrazu administracyjnego.
Jeżeli lokalizacja zawiera bibliotekę Toolbox skonfigurowaną dla poprzedniej wersji głównej SOLIDWORKS w chwili wykonywania instalacji klienta, to Menedżer instalacji SOLIDWORKS uaktualni tę bibliotekę Toolbox.

Opcja ta pojawia się podczas tworzenia nowego obrazu administracyjnego.

Uaktualnij lub użyj Toolbox, do którego istnieje odniesienie w istniejącym obrazie dla komputera klienta

Należy użyć lokalizacji Toolbox określonej w istniejącym obrazie administracyjnym, który jest uaktualniany.
Jeżeli lokalizacja zawiera bibliotekę Toolbox skonfigurowaną dla poprzedniej wersji głównej SOLIDWORKS w chwili wykonywania instalacji klienta, to Menedżer instalacji SOLIDWORKS uaktualni tę bibliotekę Toolbox.

Wybierz inną lokalizację Toolbox dla komputera klienta

Należy określić lokalizację Toolbox inną od określonej w istniejącym obrazie administracyjnym, który jest uaktualniany.
Jeżeli lokalizacja zawiera bibliotekę Toolbox skonfigurowaną dla poprzedniej wersji głównej SOLIDWORKS w chwili wykonywania instalacji klienta, to Menedżer instalacji SOLIDWORKS uaktualni tę bibliotekę Toolbox.