Techniky řízení přírůstku

Existují různé regulační techniky, pomocí kterých můžete provést nelineární analýzu. Tyto techniky mohou být rozděleny následovně:

Metoda řízení přírůstku zatížení

V této strategii jsou zatížení aplikovaná na systém používána jako předepsané proměnné. Každý stav (bod) na dráze rovnováhy je určen průsečíkem povrchu (F = konstanta) s dráhou a určuje parametry deformace.

Při upravovaní této metody pro analýzu konečných elementů jsou zatížení (základové pohyby, předepsané posuny, teplota, gravitace atd.) aplikována postupně podle přidružených „časových“ křivek.

Metoda řízení přírůstku posunu

U této techniky je bod na dráze rovnováhy je určen průsečíkem povrchu, definovaného konstantním parametrem deformace (U = konstanta), s křivkou řešení podle obrázku níže.

Chcete-li tuto techniku použít v analýze konečných elementů, pole aplikovaných zatížení je proporcionálně rozšiřováno (pomocí jednoduchého násobitele zatížení) tak, aby bylo dosaženo rovnováhy řízené určitým stupněm volnosti. Řízený stupeň volnosti určený vybraným vrcholem nebo referenčním bodem je zvyšován pomocí „časové“ křivky.

Metoda řízení přírůstku délky oblouku

V této strategii je speciální parametr předepsán pomocí rovnice omezení (pomocné), která je přidána do sady rovnic spravujících rovnováhu systému. V geometrickém významu může být řídící parametr zobrazen jako „délka oblouku“ u dráhy rovnováhy (viz obrázek níže).

Chcete-li tuto techniku použít v analýze konečných elementů, pole aplikovaných zatížení je proporcionálně rozšiřováno (pomocí jednoduchého násobitele zatížení) tak, aby bylo dosaženo rovnováhy řízené určitou délkou (délka oblouku) dráhy rovnováhy. Délku oblouku program spočítá automaticky. Není zde vyžadována žádná „časová“ křivka.

Řízení síly i posunu budou rozloženy v blízkosti bodů otáčení (tzv. krok skrz u síly a krok zpět u posunu) jako na následujícím obrázku. Tyto problémy se většinou vyskytují v analýze zborcení u rámů, kroužků a skořepin. Řízení délky oblouku tyto problémy úspěšně odstraňuje. NL_failure_modes.gif