Panel nástrojů MBD Dimension

Panel nástrojů MBD Dimension nabízí nástroje pro umisťování kót a tolerancí na díly.

Automatické kótovací schémata Geometrická tolerance
Kóta umístění Tolerance obecného profilu
Kóta velikosti Zobrazit stav tolerance
Automatická tolerance páru Kopírovat schéma
Kóta základního umístění Importovat schéma
Kóta základní velikosti Odstranit všechny tolerance

Ve výchozím nastavení se tento nástroj na panelu nástrojů MBD Dimension nezobrazí. Chcete-li použít tento nástroj, klikněte na Nástroje > Kóta MBD > Odstranit všechny tolerance . Rovněž můžete přidat nástroj na panel nástrojů.

Prvek pole Studie TolAnalyst

Vytvoří studii TolAnalyst umožňující provádět analýzu nejhoršího případu rozložení tolerancí v sestavách.

Aplikace TolAnalyst je dostupná pouze v sadě SOLIDWORKS Premium.
Základna Vztažný bod