Automatyczne nadawanie nazw folderom list elementów ciętych

Program może automatycznie nazywać foldery list elementów ciętych w części konstrukcji spawanej przy użyciu wartości z właściwości OPIS listy elementów ciętych.

Foldery list elementów ciętych o znaczących nazwach dostarczają więcej informacji podczas weryfikacji struktury konstrukcji spawanej i umożliwiają lepszą komunikację podczas udostępniania dokumentów. Można ręcznie zmieniać nazwy folderów albo zautomatyzować proces nadawania nazw folderom listy elementów ciętych.

Podczas tworzenia dokumentu części po raz pierwszy oprogramowanie SOLIDWORKS włącza opcję Zmień nazwę folderów list elementów ciętych na wartość właściwości Opis w szablonie używanym do tworzenia części. Jeśli ten szablon części będzie nadal używany, opcje te będą włączone dla wszystkich nowych dokumentów części. W przypadku tworzenia części przy użyciu szablonów w wersji starszej niż 2015 opcje te są wyłączone.

Aby włączyć automatyczne nadawanie nazw folderom list elementów ciętych na podstawie właściwości OPIS:

  1. Kliknąć Opcje (pasek narzędzi Standard) lub Narzędzia > Opcje.
  2. Na karcie Właściwości dokumentu kliknąć Konstrukcje spawane.
  3. Wybrać opcję Zmień nazwę folderów list elementów ciętych na wartość właściwości Opis.
  4. Aby generować nazwy folderów z właściwości OPIS dla konstrukcji spawanych utworzonych przy użyciu oprogramowania SOLIDWORKS w wersji wcześniejszej niż 2015, należy po skonfigurowaniu opcji kliknąć prawym przyciskiem myszy listę elementów ciętych i wybrać Aktualizuj.