Menedżer właściwości PropertyManager Kolumna Listy elementów konstrukcji spawanej

Należy użyć tego menedżera właściwości PropertyManager, aby zmienić zawartość kolumny na liście elementów ciętych konstrukcji spawanej.

Możemy określić kolumny do uwzględnienia w Liście elementów konstrukcji spawanej i ich pozycje w tabeli.

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Kolumna, należy:

Kliknąć nagłówek kolumny, kiedy wskaźnik zmieni się na pointer_Table_Column.gif.

Aby zmienić pozycje kolumn, należy:

Przeciągnąć i upuścić kolumny, aby przenieść pozycję w obrębie tabeli.

Aby dodać nową kolumnę do tabeli, należy:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy kolumnę tabeli i wybrać Wstaw > Kolumna w prawo lub Kolumna w lewo. Nie możemy dodawać kolumn w menedżerze właściwości PropertyManager.

Właściwości kolumny

Dla wybranej kolumny wybrać jeden z następujących typów kolumny, wymieniony z jego tytułem nagłówka. Można edytować nagłówek z polu Tytuł poniżej.


Numer elementu NR ELEMENTU Dane dla każdego elementu listy elementów ciętych w modelu wypełniają kolumnę. Każdy Element listy elementów konstrukcji spawanej jest wyszczególniony w obszarze Lista elementów konstrukcji spawanej w drzewie operacji FeatureManager dokumentu części.
Ilość ILOŚĆ Liczba elementów w każdym Elemencie listy elementów konstrukcji spawanej wypełnia kolumnę.
Nazwa elementu z listy elementów ciętych Nazwa elementu z listy elementów ciętych Nazwa elementu listy elementów konstrukcji spawanej (np. Element listy elementów ciętych1) w dokumencie części wypełni kolumnę.
Zdefiniowany przez użytkownika   Możemy edytować <Nowa kolumna> w Tytule dla nagłówka kolumny. Należy ręcznie wpisać dane do kolumny.
Właściwość elementu z listy elementów ciętych   Dostosowane właściwości dla elementów listy elementów konstrukcji spawanej w dokumencie części. Należy wybrać element w Dostosowana właściwość i edytować tekst dla nagłówka kolumny w Tytuł. Właściwości takie jak OPIS i DŁUGOŚĆ są dostępne automatycznie dla obiektów utworzonych przez menedżera właściwości PropertyManager Człon konstrukcyjny. Możemy dodać inne dostosowane właściwości do elementów listy elementów konstrukcji spawanej.
Tytuł   Możemy edytować tekst w nagłówku kolumny.