Definiowanie dostosowanych zgięć – kolanka

Dla tras rur cienkościennych jeżeli przy rozpoczynaniu trasy wybierzemy Zawsze używaj kolanka w menedżerze właściwości PropertyManager Właściwości trasy i utworzymy niestandardowy kąt w trasie, musimy wybrać kolanko alternatywne, utworzyć dostosowane kolanko lub uformować zgięcie w rurze.

Kiedy zamkniemy szkic 3D jeżeli nie mamy niestandardowego kąta w trasie, segmenty szkicu są podświetlone, wymiary wyświetlone i pojawi się okno dialogowe.

Parametry

Średnica (tylko do odczytu) Wyświetla średnicę rury grubościennej.
Promień (tylko do odczytu) Wyświetla promień zaokrąglenia trasy przy niestandardowym kącie.
Kąt (tylko do odczytu) Wyświetla rozmiar niestandardowego kąta.

Opcje

Użyj domyślnego/alternatywnego kolanka Wykorzystuje określone przez nas istniejące kolanko alternatywne.
Utwórz dostosowane kolanko Tworzy dostosowane kolanko w oparciu o określone przez nas standardowe kolanko. Dostosowane kolanko zostanie zapisane jako nowa część.
Utwórz formowanie zgięcia Formuje zgięcie pod niestandardowym kątem w rurze grubościennej.
Użyj tych ustawień dla wszystkich innych identycznych łuków Należy wybrać, aby użyć tych ustawień jako szablonu dla łuków o tym samym promieniu i długości.
Utwórz kolanko używając Wyświetla plik biblioteki określony w opcji wyznaczania trasy.

Jeżeli wybrano Użyj domyślnego/alternatywnego kolanka, przejść do części kolanka z konfiguracją o wymaganych wymiarach i kliknąć Otwórz. Jeżeli promień zgięcia w wybranym kolanku jest różny od promienia zaokrąglenia w szkicu 3D, szkic zostanie odpowiednio modyfikowany.

Jeżeli wybrano Utwórz dostosowane kolanko, określić standardowe kolanko jako bazę dla tworzonego dostosowanego kolanka.

Konfiguracja do użycia Wyświetla konfiguracje kolanka dla części określonych w Utwórz kolanko używając. Należy wybrać konfigurację, której chcemy użyć.
Zapisz dostosowane kolanko jako Sugeruje ścieżkę i nazwę pliku jeżeli utworzyliśmy nowe dostosowane kolanko. Możemy zaakceptować sugerowaną ścieżkę lub określić inną.