Dostosowane kolanka

Dla tras rur grubościennych, jeżeli przy rozpoczęciu trasy wybierzemy Zawsze używaj kolanka w menedżerze właściwości PropertyManager Właściwości trasy i utworzymy niestandardowy kąt w trasie, to musimy wybrać kolanko alternatywne, utworzyć dostosowane kolanko lub uformować zgięcie w rurze grubościennej.

Jeżeli w trasie występuje niestandardowy kąt, to segmenty szkicu są podświetlone, wymiary wyświetlone i pojawia się okno dialogowe.

W oknie dialogowym, w części Opcje, należy wybrać jedną z poniższych możliwości:
  • Użyj dostosowane/alternatywne kolanko. Wykorzystuje określone przez nas istniejące kolanko alternatywne. Przejść do części kolanka zawierającej konfigurację o odpowiednich wymiarach i kliknąć Otwórz. Wybrać konfigurację i kliknąć OK. Jeżeli promień zgięcia w wybranym kolanku jest różny od promienia zaokrąglenia w szkicu 3D, szkic zostanie odpowiednio modyfikowany.
  • Utwórz dostosowane kolanko. Tworzy dostosowane kolanko. Należy wybrać konfigurację do użycia jako podstawa dla dostosowanej konfiguracji i określić nazwę. Dostosowane kolanko zostanie zapisane jako nowa część.

    Aby utworzyć dostosowaną konfigurację, Kątzgięcia (kąt pod którym zaginany jest materiał) w dostosowanym kolanku musi być mniejszy niż Kąt zgięcia w kolanku standardowym. Na przykład, kolanko, którego Kąt zgięcia wynosi 90° może być przycięte, aby utworzyć kolanko o kącie 60°. Oprogramowanie nie tworzy dostosowanych kolanek dla różnych Promienizgięcia.

    lub średnicy. elbow90.gif
  • Utwórz formowanie zgięcia. Formuje zgięcie pod niestandardowym kątem w rurze grubościennej.

Można również przeciągać kolanka do trasy. Geometria linia-łuk-linia jest tworzona automatycznie w szkicu trasy. Jest to użyteczne jeżeli musimy użyć kolanka, które jest różne od domyślnego kolanka dla danej trasy (jak na przykład z innym promieniem zgięcia).