Menedżer właściwości PropertyManager Linia - 2D

Kontroluje następujące właściwości naszkicowanej Linii 2D.

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Linia:

W otwartym szkicu wybrać linię.

Istniejące relacje

PM_relations_existing.gif Relacje Wyświetla relacje wnioskowane automatycznie podczas szkicowania lub dodawane ręcznie przy pomocy polecenia Dodaj relacje. Gdy wybierzemy relację na liście, w obszarze graficznym podświetlone zostanie objaśnienie.
PM_information.gif Informacja Wyświetla stan wybranego elementu szkicu (Całkowicie zdefiniowany, Niedodefiniowany, itd.).

Dodaj relacje

Do szkicowanego elementu możemy dodawać relacje. Lista zawiera tylko relacje, które są właściwe dla wybranego elementu.

Opcje

Konstrukcyjna Konwertuje element na geometrię konstrukcyjną.
Nieskończona długość Tworzy linię o nieskończonej długości, którą można następnie przycinać.

Parametry

Możemy określić odpowiednią kombinację poniższych parametrów (lub Dodatkowe parametry), aby zdefiniować linię, jeżeli linia nie jest powiązana relacjami. Gdy zmienimy jeden lub więcej parametrów, pozostałe parametry zostaną zaktualizowane automatycznie.

Długość  
PM_angle.gif Kąt Kąt względem siatki, poziomo 180°, pionowo 90° oraz kierunek dodatni przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Dodatkowe parametry

PM_Start_X_Coordinate.gif Współrzędna X początku  
PM_Start_Y_Coordinate.gif Współrzędna Y początku  
PM_End_X_Coordinate.gif Współrzędna X końca  
PM_End_Y_Coordinate.gif Współrzędna Y końca  
PM_DeltaX.gif Delta X Różnica pomiędzy współrzędnymi X początku i końca.
PM_DeltaY.gif Delta Y Różnica pomiędzy współrzędnymi Y początku i końca.