Krzywe oparte na równaniu

Kiedy tworzymy krzywe zależne od równania, użyte wartości muszą być w radianach.

Nie można użyć zmiennych globalnych bezpośrednio dla krzywych zależnych od równania. Aczkolwiek można utworzyć zmienną globalną i skojarzyć ją z wymiarem a następnie użyć wymiaru w równaniu dla krzywej.

Informacje dodatkowe:
 • Aby kontrolować obrót krzywej, można przeciągnąć krzywą, dodać relacje, itd. Krzywa zachowuje się jak każda inna sztywna krzywa lub blok.
 • Aby skalować krzywą, w równaniu należy wziąć pod uwagę skalowanie. Na przykład w przykładzie poniżej, można pomnożyć X i Y przez 10.
 • Aby ustawić współrzędne początku i końca, dla krzywych parametrycznych, punkty początku i końca są początkowo szacunkiem X i Y w T1 i T2. Można dokonać transformacji krzywej poprzez dodanie relacji lub zwymiarowanie punktów początku i końca do innych szkiców lub geometrii modelu.
Przykład równania jawnego:
 • y x = sqrt( 4 - x ^ 2)
 • x 1 = -2
 • x 2 = 2
equation_driven_curve_explicit.gif
Przykład równania parametrycznego:
 • x t = 50*cos(t)
 • y t = 50*sin(t)
 • t 1 = 0
 • t 2 = pi
Equation Driven Curve
Przykład krzywej 3D zależnej od równania:
 • x t = 2*sin(t)
 • y t = 2*cos(t)
 • z t = t
 • t 1 = 0
 • t 2 = 30
equation_driven_curve_3D.gif