Równoodległe punkty i segmenty

Można utworzyć punkty w równych odległościach lub segmenty w elementach szkicu, takie jak splajny, parabole, elipsy, częściowe elipsy oraz stożki.

Aby utworzyć równoodległe punkty i segmenty, należy:

  1. W aktywnym szkicu wybrać segment szkicu.

  2. Kliknąć Narzędzia > Narzędzia szkicu > Segment .
  3. W menedżerze właściwości PropertyManager należy:
    1. Ustawić Liczbę wystąpień.

    2. Wybrać Punkty szkicu lub Segmenty szkicu.
    3. Kliknąć .