Połączenie z właściwością

Można połączyć wartość właściwości dokumentu, właściwości dostosowanej lub właściwości specyficznej dla konfiguracji z elementem tekstowym w szkicu. Można również połączyć właściwość z wierszami tabeli lub LM. Jeżeli wartość tej właściwości ulegnie zmianie, to połączony tekst zmieni się automatycznie.

Aby połączyć tekst szkicu z właściwością, należy:

Otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Tekst szkicu i kliknąć przycisk Połącz z właściwością properties_link.png.
  • Aby połączyć z istniejącą właściwością, należy wybrać tę właściwość z listy rozwijanej.
  • Jeżeli wybrano właściwość daty, można wybrać format Data długa lub Data krótka oraz to, czy wyświetlana będzie godzina (wybrać Pokaż czas), czy tylko data (usunąć zaznaczenie Pokaż czas).
  • Aby utworzyć nową właściwość, należy kliknąć Właściwości pliku.

Połączony tekst jest wartością przypisaną do właściwości do której jest połączony.