Podziel elementy

Możemy podzielić element szkicu, aby utworzyć dwa elementy szkicu. I odwrotnie, możemy usunąć punkt rozszczepienia, aby połączyć dwa elementy w jeden element szkicu. Należy użyć punktów rozszczepienia, aby podzielić okrąg, pełną elipsę lub zamknięty splajn.

Możliwe jest wymiarowanie w odniesieniu do punktu rozszczepienia. Możemy również wstawiać części w punktach rozszczepienia w złożeniu wyznaczania trasy.

Używanie podzielonych elementów

Aby podzielić element szkicu, należy:

  1. W otwartym szkicu kliknąć Podziel elementy (pasek narzędzi Szkic) lub Narzędzia > Narzędzia szkicu > Podziel elementy .
    Wskaźnik zmieni się na następujący: .
  2. Kliknąć element szkicu w miejscu, w którym ma nastąpić jego podział.
    Element szkicu zostanie podzielony na dwa elementy oraz dodany zostanie punkt rozszczepienia pomiędzy tymi dwoma elementami szkicu.

    Wideo: Podziel elementy

Łączenie podzielonych elementów

Aby połączyć dwa podzielone elementy szkicu w jeden, należy:

W otwartym szkicu kliknąć punkt rozszczepienia i nacisnąć klawisz Delete.