PropertyManager Text skici

Text můžete skicovat na ploše dílu a zároveň jej vysunout nebo odebrat. Text lze vložit na jakoukoli sadu nepřetržitých křivek nebo hran, včetně kružnic nebo profilů vytvořených z čar, oblouků nebo splajnů.

Chcete-li otevřít PropertyManager Text skici , proveďte jednu z následujících operací:

  • Vytvořte nový text skici.
  • Upravte stávající text skici. Pravým tlačítkem klepněte na text a vyberte Vlastnosti.

Ve správci PropertyManager Text skici můžete zadat následující vlastnosti.

Křivky

Vyberte hrany, křivky, skici, části skici Vyberte hrany, křivky, skici či části skici. Název vybrané entity se zobrazí v rámečku, a text se zobrazí vedle entity.

Text

  Text Zadejte text do pole Text. Text se zobrazí vedle vybrané entity v grafické ploše. Pokud není vybrána žádná entita, bude text začínat horizontálně od počátku.
PM_note_Link_to_Property.gif Připojit k vlastnosti Umožňuje spojit text skici s uživatelskou vlastností. Text můžete konfigurovat pomocí konfiguračních tabulek.
  Styl Můžete vybrat jednotlivé znaky nebo jejich skupiny a použít na ně funkce Tučné , Kurzíva PM_Text_Italic.gif nebo Otočit .

Vyberte text v poli Text a kliknutím na Otočit otočte vybraný text o 30 stupňů proti otáčení hodinových ručiček. Chcete-li provést otočení o jiný úhel, vyberte text, klikněte na Otočit a poté upravte kód v poli Text. Např. pro úhel 10 stupňů ve směru hodinových ručiček nahraďte výraz <r30> hodnotou <r-10>. Chcete-li se vrátit do původní polohy (nula stupňů), odstraňte kód a závorky. V případě úhlu větších než 180 stupňů použijte tlačítko Obrátit svisle nebo Obrátit vodorovně.

  Zarovnání Zarovnejte text Zarovnat vlevo justify_left.png, Zarovnat na střed justify_center.png, Zarovnat vpravo justify_right.png nebo Zarovnat do bloku PM_Text_Justify_Full.gif.Funkce Zarovnání je k dispozici pouze pro text podél křivky, hrany nebo části skici.
  Převrátit Text můžete Obrátit svisle PM_Text_Flip_Vert.gif a zpět PM_Text_Flip_Vert_back.gif nebo Obrátit vodorovně PM_Text_Flip_Horiz.gif a zpět PM_Text_Flip_Horiz_back.gif. Obrátit svisle je dostupné jen pro text podél křivky, hrany, nebo části skici.
PM_Text_Width_Factor.gif Faktor šířky Každý znak rozšíří rovnoměrně o zadané procento. Je-li vybrána volba Použít písmo dokumentu, není Faktor šířky dostupný.
PM_Text_Spacing.gif Rozteč Změní odstupy mezi znaky o zadané procento. Funkce Odstupy není dostupná, je-li text zarovnán do bloku nebo při použití volby Použít písmo dokumentu.
  Použít písmo dokumentu Zrušte zaškrtnutí políčka, chcete-li zvolit jiné písmo.
  Písmo Klepnutím otevřete dialogové okno Písmo a zvolte styl a velikost písma.