Menedżer właściwości PropertyManager Rzutowanie elementów

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Konwertuj elementy:

  1. W otwartym szkicu, kliknąć krawędź modelu, pętlę, ścianę, krzywą, zewnętrzny konturu szkicu, zestaw krawędzi lub zestaw krzywych.
  2. Kliknąć Konwertuj elementy Tool_Convert_Entities_Sketch.gif(pasek narzędzi Szkic) lub Narzędzia > Narzędzia szkicu > Konwertuj elementy.

Elementy do konwertowania

Wybierz ściany, krawędzie lub elementy szkicu do konwertowania Kliknąć krawędź modelu, pętlę, ścianę, krzywą, zewnętrzny kontur szkicu, zestaw krawędzi lub zestaw krzywych.
Wybierz łańcuch Konwertuje wszystkie sąsiadujące elementy szkicu.