PropertyManager Křivka vyjádřená rovnicí

Nástroj Křivka vyjádřená rovnicí vám umožňuje vytvořit křivku pomocí definice rovnice pro danou křivku.

Jak otevřít tohoto správce PropertyManager:

Můžete vybrat stávající křivku vyjádřenou rovnicí nebo vytvořit novou (například klepnutím na nástroj Křivka vyjádřen rovnicí panel nástrojů Skica) nebo na Nástroje > Entity skici > Křivka vyjádřená rovnicí).

Když vytvoříte křivky vyjádřené rovnicí, musí být hodnoty uvedeny v radiánech.

Pro rovnice řízené křivkami nelze přímo používat globální proměnné. Můžete však vytvořit globální proměnnou, přiřadit ji kótu a tu pak použít v rovnici pro křivku.

Existující vazby

Když vyberete existující křivku:
Program zobrazí vztahy automaticky odvozené během skicování nebo ručně vytvořené pomocí možnosti Přidat vazby.

Když ze seznamu vyberete vazbu, v grafické ploše se zvýrazní popis.

PM_information.gif Zobrazí stav vybrané entity skici (Plně určená,, Podurčená a tak dále).

Přidat vazby

Když vyberete stávající křivku, můžete k vybrané entitě přidat vazby. Seznam obsahuje jen ty vazby, které jsou možné pro vybranou entitu.

Možnosti

Když vyberete stávající křivku, klepnutím na Jako konstrukční převedete entitu na konstrukční geometrii.

Typ rovnice

Explicitní Umožní vám definovat hodnoty X pro počáteční a koncové body rozmezí. Hodnoty Y jsou vypočítány podle rozmezí hodnot X.
Parametrická Umožní vám definovat hodnoty T pro počáteční a koncové body rozmezí. Můžete definovat rovnici pro hodnoty X a jinou rovnici pro hodnoty Y. Obě rovnice jsou vyřešeny podle rozmezí hodnot T.

Ve 3D skicách jsou k dispozici jen parametrické křivky.

Parametry

Můžete zadat jakoukoli vhodnou kombinaci následujících parametrů, a definovat tak křivku, pokud není křivka omezena vazbami.
Rovnice
(explicitní rovnice) Definujte rovnici křivky, kde Y je funkcí X. Nebo definujte rovnici křivky, kde X, Y a Z jsou funkce T. Z je jen pro 3D skici.

Pokud zadáte rovnici, kterou nelze vyřešit, nebo která má chybnou syntaxi, zobrazí se červeně.

Můžete použít kteroukoli z funkcí v dialogovém okně Rovnice. Například můžete vytvořit komplexní rovnice, jako je následující:
2*(x + 3*sin(x))

V rovnicích lze také používat kóty prvků. Příklad:

x^3/"D1@Skica5"
, a (parametrické rovnice)
Parametry
a (explicitní rovnice) Zadejte rozsah hodnot pro1, kde 1 je počáteční bod a 2 je koncový bod (například, X1 = 0 a X2 = 2*pi).
Klepnutím na uzamkněte nebo odemkněte umístění počátečního či koncového bodu na křivce:
  • (zamknuto): Počáteční nebo koncový bod je upevněn.
  • lock.png Button (odemknuto): Počáteční nebo koncový bod můžete přetáhnout podél křivky.
a (parametrické rovnice)