Przycinanie z narożnikiem

Wydłuża lub przycina dwa elementy szkicu aż do przecięcia w wirtualnym narożniku.

Aby przyciąć przy użyciu opcji Narożnik należy:

  1. Kliknąć szkic prawym przyciskiem myszy i wybrać Edytuj szkic.
  2. Kliknąć Przytnij elementy Tool_Trim_Entities_Sketch.gif (pasek narzędzi Szkic) lub Narzędzia > Narzędzia szkicu > Przytnij.
  3. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Opcje, wybrać Narożnik PM_trim_trim_corner.gif.
  4. Wybrać dwa elementy szkicu, które chcemy połączyć.
    W zależności od elementów szkicu i ich pozycji względem siebie nawzajem oprogramowania wydłuża lub przycina każdy element, aby je połączyć. Pojawi się komunikat kiedy operacja nie może zostać zakończona.
  5. Kliknąć PM_OK.gif.