Przycinanie z przycinaniem na zewnątrz

Przycina otwarte elementy szkicu leżące na zewnątrz dwóch elementów ograniczających.

Te same zasady, które regulują opcję Przytnij wewnątrz regulują również opcję Przytnij na zewnątrz.
  1. Kliknąć szkic prawym przyciskiem myszy i wybrać Edytuj szkic.
  2. Kliknąć Przytnij elementy Tool_Trim_Entities_Sketch.gif (pasek narzędzi Szkic) lub Narzędzia > Narzędzia szkicu > Przytnij.
  3. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Opcje, wybrać Przytnij na zewnątrz PM_trim_trim_away_outside.gif.
  4. Wybrać dwa ograniczające elementy szkicu.
  5. Wybrać elementy szkicu do przycięcia.
  6. Kliknąć PM_OK.gif.