Przycinanie przy pomocy Zaawansowanego przycinania

Opcji Zaawansowanego przycinania można użyć do przycinania wielu przylegających elementów szkicu przez przeciąganie wskaźnika w poprzek każdego elementu szkicu.

Aby przyciąć przy użyciu opcji Zaawansowane przycinanie należy:

  1. Kliknąć szkic prawym przyciskiem myszy i wybrać Edytuj szkic.
  2. Kliknąć Przytnij elementy Tool_Trim_Entities_Sketch.gif (pasek narzędzi Szkic) lub Narzędzia > Narzędzia szkicu > Przytnij.
  3. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Opcje wybrać Zaawansowane przycinanie PM_trim_power_trim.gif.
  4. Kliknąć w obszarze graficznym obok pierwszego elementu i przeciągnąć w poprzek elementu szkicu, aby go przyciąć.
    Wskaźnik zmieni się na pointer_power_trim.gif kiedy przecina i przycina on element szkicu. Wzdłuż ścieżki przycięcia tworzony jest ślad ruchu.
  5. Kontynuować przyciskanie wskaźnika i przeciągnąć w poprzek każdego elementu szkicu, który chcemy przyciąć.
  6. Zwolnić wskaźnik po zakończeniu przycinania szkicu a następnie kliknąć PM_OK.gif.