PropertyManager 3D splajn

PropertyManager 3D splajn určuje vlastnosti naskicovaného 3D splajnu.

Jak otevřít tohoto správce PropertyManager:

V otevřené 3D skice vyberte splajn.

Existující vazby

Vztahy Program zobrazí vztahy automaticky odvozené během skicování nebo ručně vytvořené pomocí možnosti Přidat vazby. Při výběru vztahu ze seznamu se v grafické ploše zvýrazní popis.
Informace Zobrazí stav vybrané entity skici (Plně určená,, Podurčená a tak dále).

Přidat vazby

Vztahy je možné vytvářet mezi body splajnu, ovladači splajnu a vnějšími entitami skici. Výběr se objeví, pokud ve skice existuje odpovídající geometrie.

Příklad vztahů ve 3D splajnech:

Ke vztahům patří:
  • Ovladač podél osy Y (1)
  • Body splajnu podél osy X (2)
  • Tečna mezi splajnem a obloukem (3)

Možnosti

Jako konstrukční Převede entitu na konstrukční geometrii.
Zobrazit křivost Zobrazí PropertyManager Měřítko křivosti a přidá do splajnu vrcholy křivosti.

Zachovat vnitřní spojitost Zachová interní zakřivení splajnu.
Není-li políčko Zachovat interní spojitost zaškrtnuto, zakřivení se rychle zmenšuje.

Je-li políčko Zachovat interní spojitost zaškrtnuto, zakřivení se zmenšuje pomalu.

Parametry

Zadejte jakoukoli příslušnou kombinaci následujících parametrů a definujte tak splajn, není-li omezen vztahy.

Číslo bodu splajnu Při procházení bodů se níže zobrazují příslušné souřadnice.
Souřadnice X Souřadnice X bodu splajnu.
Souřadnice Y Souřadnice Y bodu splajnu.
Souřadnice Z Souřadnice Z bodu splajnu.
Tečné zatížení 1 Ovládá levý vektor tečnosti změnou stupně křivosti splajnu v bodu splajnu.
Tečné zatížení 2 Ovládá pravý vektor tečnosti změnou stupně křivosti splajnu v bodu splajnu.
Směr tečnosti Ovládá vektor tečnosti změnou stupně sklonu splajnu vzhledem k ose X, Y nebo Z.
Směr polární tečnosti Ovládá výškový úhel tečného vektoru vzhledem k rovině umístěné v bodě kolmém k bodu splajnu.
Zároveň můžete kótovat k ovladačům splajnu.
  Upravit tečnost Aktivuje ovládání splajnu pomocí nástrojů Tečného zatížení,, Směru radiální tečnosti a Směru polární tečnosti.
  Obnovit tento ovladač Vrátí vybraný ovladač splajnu do původního stavu.
  Obnovit všechny ovladače Vrátí všechny ovladače splajnů do původního stavu.
  Uvolnit splajn Když naskicujete splajn a zobrazíte polygon, můžete přetáhnutím kteréhokoliv uzlu polygonu změnit jeho tvar. Pokud po přetažení není splajn hladký, vyberte ho, aby se zobrazil PropertyManager a klepněte na Uvolnit splajn v poli Parametry, čímž se změní parametry splajnu a vyhladí se jeho tvar. Příkaz Uvolnit splajn se zobrazí znovu, pokud přetáhnete kterýkoliv uzel na polygonu.
  Poměrný Proporcionální splajn zachová tvar, pokud přetáhnete koncové body; celý splajn upraví velikost tak, že zůstanou zachovány proporce. K vnitřním bodům poměrných splajnů můžete přidat kóty a vztahy.