Možnosti exportu SMG

Když exportujete sestavy SOLIDWORKS jako soubory SMG, můžete určit různé možnosti exportu.

Postup při zadání možností exportu do SMG:

 1. V otevřené sestavě klikněte na Soubor > Uložit jako.
 2. V poli Uložit jako typ zvolte SOLIDWORKS Composer (*.smg), potom klikněte na Možnosti.
 3. Vyberte níže popsané možnosti a klikněte na OK.
 4. Klepnutím na Uložit dokument exportujete.

  Pokud má model konfigurace, vyzve vás dialogové okno k uložení aktuální konfigurace, všech konfigurací nebo vybrané konfigurace.

 5. Klepněte na tlačítko OK.

SOLIDWORKS

Exportovat kusovník SOLIDWORKS Exportuje tabulku kusovníku SOLIDWORKS z dílů a sestav. Existuje-li více kusovníků, software exportuje jen první z nich. Tuto možnost také můžete určit takto:
 • V aplikaci Composer klikněte postupně na položky Soubor > Vlastnosti > Výchozí vlastnosti dokumentu > Upřesňující vlastnosti . V části VSTUP – IMPORT zapněte možnost IOSWImportBOM.
 • V aplikaci Composer Sync klikněte na možnost Další vlastnosti > Upřesňující vlastnosti. V části VSTUP – IMPORT zapněte možnost IOSWImportBOM.
Exportovat obálku sestavy SOLIDWORKS Exportuje všechny obálky sestavy SOLIDWORKS. Tuto možnost také můžete určit takto:
 • V aplikaci Composer klikněte postupně na položky Soubor > Vlastnosti > Výchozí vlastnosti dokumentu > Upřesňující vlastnosti . V části VSTUP – IMPORT zapněte možnost IOSWImportEnvelope.
 • V aplikaci Composer Sync klikněte na možnost Další vlastnosti > Upřesňující vlastnosti. V části VSTUP – IMPORT zapněte možnost Batch.IOSWImportEnvelope a povolte dávkový import geometrie obálky.
Exportovat vzhled SOLIDWORKS Exportuje všechny vzhledy softwaru SOLIDWORKS ze souborů SOLIDWORKS. Tuto možnost také můžete určit takto:
 • V aplikaci Composer klikněte postupně na položky Soubor > Vlastnosti > Výchozí vlastnosti dokumentu > Upřesňující vlastnosti . V části VSTUP – IMPORT zapněte možnost IOSWImportAppearance.
 • V aplikaci Composer Sync klikněte na možnost Další vlastnosti > Upřesňující vlastnosti. V části VSTUP – IMPORT zapněte možnost Batch.IOSWImportAppearance a povolte dávkový import geometrie obálky.
Exportovat rozložené pohledy a uložené pohledy SOLIDWORKS Exportuje všechny rozložené pohledy, uložené pohledy a pojmenované pohledy vytvořené v souborech SOLIDWORKS. Tuto možnost také můžete určit takto:
 • V aplikaci Composer klikněte postupně na položky Soubor > Vlastnosti > Výchozí vlastnosti dokumentu > Upřesňující vlastnosti . V části VSTUP – IMPORT zapněte možnost IOSWImportExplodeViews.
 • V aplikaci Composer Sync klikněte na možnost Další vlastnosti > Upřesňující vlastnosti. V části VSTUP – IMPORT zapněte možnost Batch.IOSWImportExplodeViews a povolte dávkový import geometrie obálky.
Exportovat SOLIDWORKS PMI Exportuje data informací o výrobku a výrobě (Product Manufacturing Information, PMI) z modelů SOLIDWORKS. Můžete exportovat:
 • Kóty
 • Základny
 • Tolerance kót
 • Geometrické tolerance
 • Speciální symboly, například průměry a stupně
 • Opracování povrchu

Chcete-li během exportu měnit barvy PMI, vyberte položku Přepsat barvu a zvolte barvu, která bude použita na všechna exportovaná data PMI.

Tato možnost exportuje data založená na pohledu, jako jsou pohledy popisů z modelů SOLIDWORKS a 3D pohledy z aplikace SOLIDWORKS MBD. Composer ukládá tyto pohledy ve složce PMI pohledy (SOLIDWORKS) pod kořenovým uzlem v aplikaci Composer na kartě Sestava. Podsložky 3D Pohledy a Popisové pohledy obsahují odpovídající kategorie importovaných pohledů.

Tuto možnost také můžete určit takto:

 • V aplikaci Composer klikněte na možnost Soubor > Otevřít. V podokně Import klikněte na možnost Importovat PMI.
 • V aplikaci Composer Sync, pod položkou Možnosti importu klikněte na možnost Importovat PMI.

Exportovat

Exportovat profil Určuje možnosti exportu tak, jak jsou doporučeny pro vybraný formát.
 • Výběrem profilu nastavíte všechny možnosti exportu do režimu pouze ke čtení. Možnosti profilu přepíšete výběrem položky Vlastní.

  Vlastní

  Povolí všechny možnosti, které pak lze upravit.

  SOLIDWORKS (výchozí)

  Povolí všechny možnosti s výjimkou Importovat názvy instancí, Přetížit názvy stromů sestavImportovat volné plochy.

  SOLIDWORKS s povrchem

  Povolí možnosti Sloučit soubor do jednoho aktoru na díl, Importovat meta-vlastnostiImportovat volné plochy.

 • Po kontrole stránky Importovat se profil vrátí na Vlastní, ale nastavení možností exportu je zachováno.
 • Profily exportu nelze předefinovat ani vytvořit nové.
 • Profily exportu nelze synchronizovat. Ruční určení možností exportu.
Sloučit soubor do jednoho aktoru na díl Exportuje díly, včetně vícetělových, jako jednotlivé aktory. Chcete-li načíst vícetělové díly jako jednotlivé aktory, vypněte tuto možnost.
Vyberte tuto možnost, aby byly při změně geometrie CAD zjednodušeny aktualizace. Identifikátory vycházejí z názvů dílu, nikoli z názvů těl. Názvy těl se mohou změnit při změně prvků.
Tato možnost sloučí všechny geometrie dílů a vytvoří jednotlivé uzly ve stromu sestavy Composer, které jsou uzly dílů a zároveň uzly geometrie. U jiných formátů CAD tato možnost sloučí geometrii dílů, ale vytvoří uzly dílů s uzly geometrie.
Exportovat názvy instancí Přidá názvy instancí za název dílu: #PN# (#IN#). #PN a #IN# jsou přidány také jako meta-vlastnosti, takže je možné přidat popisy spojené s těmito meta-vlastnostmi.
Můžete exportovat soubory 3DXML, které obsahují 3D tvary sdružené přímo pod kořenovým uzlem odkazu produktu. V tomto případě musíte vybrat tuto možnost, aby byly exportovány názvy odkazu a 3D tvar a instance.
Exportovat meta-vlastnosti Exportuje atributy typu číslo dílu (P/N), označení a číslo opravy. Meta-vlastnosti se zobrazí jako uživatelské vlastnosti v podoknu Vlastnosti.
Přetížit názvy stromů sestav Použije textovou hodnotu asociovanou se zadanou meta-vlastností (namísto výchozí vlastnosti Actor.Name) k zobrazení názvů aktorů ve stromu sestavy.

V textovém poli je jako výchozí zadána hodnota V_Name. Takto se zobrazí hodnota asociovaná s meta-vlastností Meta.V_Name. Zapište název jiné meta-vlastnosti, pokud vám tato výchozí nevyhovuje.

Tato možnost je dostupná, jen když vyberete položku Exportovat meta-vlastnosti.
Exportovat jako tělesa Exportuje díly jako objemová těla. Chcete-li exportovat díly jako individuální plochy, vypněte tuto možnost a vypněte také možnost Sloučit soubor do jednoho aktoru na díl. Když vyberete možnost Sloučit soubor do jednoho aktoru na díl, nezáleží na tom, co vyberete v poli Exportovat jako tělesa; vícetělové díly jsou importovány jako jednotlivá těla.
Exportovat volné plochy

Exportuje plošná těla (konstrukční plochy).

Exportovat skryté součásti (nezobrazit) Exportuje a zobrazí skryté díly v sestavách a těla ve vícetělových dílech. Skryté součásti jsou uloženy v sadě výběru.
Software nikdy neexportuje potlačené součásti.

Zjemnění

Nastavení zjemnění určují, jak Composer teseluje model (vytváří jeho síť), což ovlivňuje přesnost modelu.

Nastavíte-li tyto možnosti, dosáhnete nejlepšího kompromisu mezi přesností a velikostí souboru.

Relativní Určuje metodu triangulace.
 

Chyba tětivy

Všechna geometrie má stejnou chybu tětivy. Chyba tětivy je vzdálenost mezi trojúhelníky, které definují geometrii v aplikaci Composer, a hranami původní geometrie. Když jezdce posunete na hodnotu vysoká kvalita, snížíte chybu tětivy a zvýšíte kvalitu sestavy.

Na tomto obrázku je černý kruh původní geometrií. Modré trojúhelníky definují geometrii v aplikaci Composer. Chyba tětivy je vzdálenost vymezená červenými šipkami.

 

Normálová odchylka Všechna geometrie má stejnou normálovou odchylku. Normálová odchylka je úhel mezi normálami hran, které definují trojúhelníkovou geometrii aplikace Composer. Když jezdce posunete na hodnotu vysoká kvalita, snížíte normálovou odchylku a zvýšíte kvalitu sestavy.

Na obrázku je černý kruh původní geometrií. Modré trojúhelníky definují geometrii v aplikaci Composer. Normálová odchylka je úhel mezi červenými šipkami.

Rozdíl mezi těmito dvěma metodami triangulace je viditelný u scén obsahujících geometrii různých velikostí. Mějme sestavu složenou z jednoho velmi velkého válce a jednoho velmi malého válce.

Při zapnuté možnosti Chyba tětivy bude mít mnohoúhelník vepsaný do velkého válce mnohem více stran, protože chyba tětivy je konstantní. Kvůli tomu bude geometrie velkého válce vypadat lépe než geometrie malého válce.

Při zapnuté možnosti Normálová odchylka budou mít mnohoúhelníky vepsané do obou válců stejný počet stran, protože normálová odchylka je konstantní. Kvůli tomu bude geometrie malého válce vypadat lépe než geometrie velkého válce.

Degradaci geometrie můžete optimalizovat posunutím jezdce mezi hodnoty vysoká kvalita (pro optimální kvalitu triangulace), střednínízká kvalita.

Absolutní (pouze zkušení uživatelé, používejte opatrně) Definuje aproximace triangulace
Tato možnost se doporučuje jen pro experty. Konfigurace absolutního zjemnění je časově náročná a měla by být použita jen tehdy, když relativní zjemnění neposkytuje přijatelné výsledky.
Tyto tři parametry lze nastavit nezávisle na sobě. když nastavíte více než jeden parametr, jejich účinky se sloučí.
 • Chyba tětivy

  odchylka v milimetrech mezi nativní CAD geometrií a teselovaným modelem.

 • Normálová odchylka – Úhel vytvořený mezi normálami ploch trojúhelníka.
 • Délka hrany – Délka hran trojúhelníka v milimetrech.
  Není bráno do úvahy u souborů SOLIDWORKS.

U každého parametru zadejte hodnoty definující jejich maximální limity.

Aktivovat opravy (automatická oprava je časově náročná)

Vyhledá scházející trojúhelníky, nesprávné díry v síti, nadbytečné plochy a jiné chyby nespojitosti, a pokusí se je vyřešit přidáním trojúhelníků. Tato možnost snižuje rychlost importu, používejte jí proto jen při slabé teselaci. Chcete-li importovat soubory bez kontroly nesprávnosti geometrie, vypněte tuto možnost.