Soubory DXF/DWG (soubory *.dxf, *.dwg)

Můžete importovat a exportovat soubory DXF/DWG.

Během většiny operací importu se zobrazí Průvodce importem DXF/DWG. Soubory DXF/DWG je možné vkládat do dokumentů dílu.

Entity z DXF nebo DWG souborů AutoCAD® můžete kopírovat a vkládat do dokumentů dílů, sestav a výkresů SOLIDWORKS.

Bitmapy uložené v souborech DXF/DWG v nativním formátu bitmap aplikace AutoCAD nejsou podporovány.

Můžete také kopírovat entity a bloky z výkresů SOLIDWORKS a vkládat je do 2D editorů, například DraftSight, pomocí schránky.

Překladač DXF/DWG podporuje import a export tabulek děr.

Importovat

Překladač DXF/DWG importuje soubory DXF nebo DWG – včetně souborů Mechanical Desktop – jako dokumenty dílů nebo výkresů SOLIDWORKS, podle možností nastavených v Průvodci importem DXF/DWG. Také importuje soubory DXF 3D bez pomoci průvodce. V dokumentu výkresu můžete importovat geometrii do listu výkresu nebo do formátu listů výkresu. Importují se entity v papírovém prostoru nebo v modelovém prostoru.

Importované entity se změní na bloky SOLIDWORKS.

Když importujete výkresy, jsou podporovány nejpopulárnější formáty písma AutoCAD SHX nebo True Type, které však nemusíte mít nainstalovány.

Pokud importujete soubor DXF nebo DWG, který obsahuje velký počet bloků (přes 200), budete vyzváni k aktivaci volby Rozložit bloky. Rozložením bloků zefektivníte import.

Překladač DXF/DWG importuje:

  • Popisy AutoCAD Mechanical, známé jako proxy entity (např. značky opracování povrchu či rámce GTOL), a automaticky kreslené objekty (jako jsou vačky a pružiny), když importujete soubory DXF nebo DWG do dokumentů výkresů SOLIDWORKS. Překladač tyto importované položky konvertuje na ekvivalentní objekty SOLIDWORKS, případně je vytváří jako bloky primitivní geometrie.
  • Asociativní a neasociativní šrafování jako šrafování oblastí.
  • Vnější odkazy v souborech AutoCAD DWG.
  • Soubory DWG s více listy.
  • Soubor do nového dílu jako 2D skicu nebo křivky v 3D.
  • 3D objemy.

Při importu souborů DWG je na panelu Náhled dialogového okna Otevřít vidět miniaturní obrázek souboru. Náhledy se zobrazují pro soubory DWG vytvořené v systému SOLIDWORKS i v aplikaci AutoCAD. V aplikaci AutoCAD musí být při posledním uložení souboru aktivována možnost náhledu bitmapy. Dialogové okno Otevřít si pamatuje stav zaškrtávacího políčka Náhled z doby, kdy jste naposledy otevřeli soubor DWG.

Data, která nepatří do pohledu, jsou importována do listu výkresu. Po aktivaci listu výkresu lze data listu výkresu vybírat. Pokud jsou aktivní některé pohledy výkresu, musíte před výběrem dat z listu výkresu uzamknout výběr listu.

Překladač DXF/DWG vás upozorní, pokud byly zaznamenány problémy při importu souboru DXF nebo DWG.

Můžete importovat celé listy souboru DWG v nativním formátu do listů výkresů SOLIDWORKS. To umožní přímé zobrazení původních entit souboru DWG uvnitř dokumentů výkresů SOLIDWORKS. Tyto listy je možné zobrazit, posunout, změnit jejich měřítko a vytisknout. Vyberte Zapustit jako list v nativním formátu DXF/DWGPrůvodci importem DXF/DWG.

Můžete importovat soubory 2D DXF nebo DWG jako referenční skici.

Můžete importovat soubory DXF a DWG z aplikace AutoCAD 2004 a novější, které jsou chráněné heslem. Překladač SOLIDWORKS zaznamená zašifrované heslo a vyzve vás k jeho zadání. Když soubor exportujete zpět do formátu DXF/DWG, bude uložen bez zašifrování.

Exportovat

Překladač DXF/DWG exportuje jen dokumenty výkresů jako soubory ve formátu .dxf nebo .dwg. Když exportujete výkres jako soubor .dxf nebo .dwg, použije se pro nový soubor měřítko listu daného výkresu. Veškeré entity (například hrany, popisy a součásti sestav) na hladinách jsou exportovány na přidělenou hladinu.

Při exportu dokumentů SOLIDWORKS jako souborů DXF nebo DWG se vzory šrafování SOLIDWORKS převedou na vzory šrafování AutoCAD. Aplikace SOLIDWORKS převádí vzory šrafování SOLIDWORKS jako neasociativní definice šrafování a zachovává hladinu a barvu původního šrafování. Aplikace SOLIDWORKS podporuje export šrafování také při mapování hladin pomocí mapovacího souboru.

Při exportu dokumentů výkresů SOLIDWORKS jako souborů DXF nebo DWG máte možnost mapovat jen ty prvky, jejichž hladiny nejsou jinak definované. Všechny typy entit, které můžete prostřednictvím mapovacího souboru přiřadit hladinám aplikace AutoCAD, podporují práci s hladinami ve formátu výkresů SOLIDWORKS.

Překladač DXF/DWG podporuje tloušťku čáry, skryté skici a automatické osy. Můžete exportovat vlastní styly čar. Ale při importu nejsou vlastní styly čar v souborech AutoCAD rozpoznány.

Do souborů DXF/DWG je možné vložit barvy podle hladin nebo bloků. Pro import i export barev je možné použít paletu 16 milionů barev.

Rozvinutý tvar plechového díluSoubory .dxf rozvinutého tvaru plechových dílů lze vytvářet přímo z dokumentů plechových dílů bez rozložení modelu. Před název souboru jsou přidána slova Rozvinutý tvar.

  • Klepněte na nabídku Soubor > Uložit jako a nastavte možnost Typ souboru na DXF (*.dxf).
  • Klepněte pravým tlačítkem na Rozvinutý tvar ve stromu FeatureManager a vyberte Exportovat rozvinutý tvar do DXF/DWG.

Můžete také exportovat entity plechového dílu.